Cvičenie 2 - Štruktúrované programovanie v Jave, Triedy, Objekty a Členské premenné

Cieľom druhého cvičenia je precvičiť si prácu s premennými a základnými príkazmi v Jave. V druhej časti cvičenia sú úlohy zamerané na základnú definíciu tried a ich členských premenných.

Úlohy

Úloha 2.1

Vytvorte triedu Priklad2_1 s metódou main. V metóde main vytvorte celočíselnú premennu plat. Napíšte príkaz vetvenia ktorý vypíše pre zadanú hodnotu premennej plat do ktorého intervalu patrí jej hodnota: < 1000, 1000-3000, alebo > 3000.

Úloha 2.2

Vytvorte triedu Priklad2_2 s metódou main. V metóde main vytvorte číselné pole s názvom cisla, ktoré inicializujte na hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. V metóde main napíšte program, ktorý vypočíta a vypíše priemernú hodnotu čísel v poly cisla.

Úloha 2.3

Vytvorte triedu Priklad2_3 s metódou main. V metóde main vytvorte číselné pole s názvom cisla, ktoré inicializujte na hodnoty 25, 24, 26, 45, 25, 23, 50, 51. Pomocou cyklu for vypočítajte počet čísel z poľa cisla, ktoré majú hodnotu v rozsahu od 25 do 50 (vrátane).

Úloha 2.4

Vytvorte triedu Priklad2_4 s metódou main. Úlohu z príkladu 2.3 naprogramujte pomocou cyklu while a potom do-while.

Úloha 2.5

Vytvorte triedu Priklad2_5 s metódou main. V metóde main vytvorte číselné pole s názvom main, ktoré inicializujte na hodnoty 24, 26, 25, 45, 25, 23, 50, 51 a celočíselné premenné hodnota a index. Napíšte cyklus, ktorý do premennej index nastaví pozíciu prvého výskytu prvku poľa cisla so zadanou hodnotou, alebo -1 ak sa taký prvok v poly nenachádza.

Úloha 2.6

Vytvorte triedu Priklad2_6 s metódou main. V metóde main vytvorte číselné dvojrozmerné pole s názvom matica a inicializujte ho na hodnoty [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]. V metóde main napíšte program, ktorý spočíta priemernú hodnotu po riadkoch a po stĺpcoch matice.

Úloha 2.7

Vytvorte triedu Priklad2_7 s metódou main. V metóde main vytvorte premennu s typu reťazec. Napíšte program, ktorý otestuje či je daný reťazec s palindróm, tzn. číta sa rovnako z predu aj zo zadu (napr. hannah, alebo anna a pod.)

Pre palindróm musí platiť, že sa prvý znak rovná poslednému, druhý predposlednému, atď. Pre prístup k znakom použite metódu s.charAt(index), ktorá vráti znak (číslo typu char) na danej pozícii v reťazci.

Úloha 2.8

Vytvorte triedu Priklad2_8 s metódou main. V metóde main vytvorte pole dni, ktoré inicializujte na hodnoty pondelok, utorok, streda, stvrtok, piatok, sobota, nedela. V metóde main napíšte program, ktorý spojí všetky prvky poľa do jedného reťazca tak, aby boli hodnoty oddelené znakom , (čiarka).

Úloha 2.9

  • Vytvorte triedu Izba ktorá bude mať vlastnosti dlzka, sirka (reálne čísla), obsadena (boolean) a nazov (reťazec).
  • Vytvorte triedu Dom, ktorá bude mať vlastnosti izby (pole typu Izba) a nazov (reťazec).
  • Vytvorte triedu Priklad2_9 s metódou main. V metóde main vytvorte tri objekty pre izby a jeden pre dom. Nastavte vlastnosti izieb a pridajte všetky izby do členskej premennej izby objektu domu.

Úloha 2.10

  • Vytvorte triedu Ucitel ktorá bude mať vlastnosti meno (reťazec) a studenti (pole typu Student).
  • Vytvorte triedu Student, ktorá bude mať vlastnosti meno (reťazec) a ucitel (typu Ucitel).
  • Vytvorte triedu Priklad2_10 s metódou main. V metóde main vytvorte tri objekty pre študentov a jeden pre učiteľa. Nastavte názvy objektov na vami zvolené hodnoty a priraďte študentov učiteľovi a naopak.