Cvičenie 1 - Informácie o predmete a inštalácia prostredia

Ciele predmetu

Doplňujúce informácie

Na každom cvičení cvičiaci uvedie študentov/ky do problematiky a tí/tie následne pracujú na vlastných zadaniach, prípadne riešia ďalšie úlohy na dané cvičenie. Svoje návrhy, riešenia a nejasnosti konzultujú so svojím cvičiacim.

Počnúc 2. cvičením musí byť študent/ka vždy schopný/á prezentovať aktuálny stav prác na zadaní. Bez aktuálnych zdrojových textov je účasť na cvičení zbytočná. Hlavný dôraz na cvičeniach je kladený na samostatnú prácu a konzultáciu s cvičiacim/cou. Zadania budú kontrolované vo viacerých termínoch. Pri každom termíne je nutné samostatne prezentovať a obhájiť riešenie.

V predmete sa vypracovávajú dve zadania (projekty):

Podmienky pre získanie zápočtu

Študenti s najlepšie vypracovanými zadaniami môžu získať skúšku vďaka tomuto zadaniu.

Inštalácia programu WebStorm

Formulár pre uplatnenie školskej licencie na produkty JetBrains, https://www.jetbrains.com/shop/eform/students. (Pri registrácii využite školskú emailovú adresu. Môžete tak používať plnú verziu prostredia WebStorm na Vašom počítači.)

Vytvorenie Hello World projektu